නල්ලතන්නියේ විජිත හොටෙල් එක

මෙය Facebook post එකක් හරහා ලබාගත් ලිපියකි. ඔබටත් මෙවන් අත්දැකීම් ඇත්නම් අපට යොමුකරන්න මේ Link එකට යන්න. ශ්‍රී පාදස්තානය වදින්න යන අපි කාටත් මුළින්ම මේ හෝටලය දකින්න ලැබෙනවා.මෙහි විකුණන...